dimarts, de setembre 25, 2007

Optatives: segon idioma

Hi ha tres optatives d'obligada oferta als centres públics de la Comunitat Valenciana: informàtica, cultura clàssica i segon idioma. Així i tot no són massa els centres que ofereixen aquest segon idioma (que bé pot ser italià, alemanys, portugués, etc.). I nosaltres ens preguntem les possibles raons, savent d'entrada que depenen d'un cúmul molt diversificat de situacions: cal quadrar els horaris, la continuïtat del professorat que ofereix l'optativa al centre, la demanda social, l'interés dels alumens, etc.

Com que el col·lectiu de professors d'italià estan molt actius gràcies a l'associació PROF-IT hem demanat a un dels professors que dóna italià a un centre públic de la C.V. que ens comentara els passos que ha portat a cap per veure si n'hi ha més gent que s'anime. Josep Cendra ens remet a l''ordre de la Conselleria d'Educació que regula la implantació d'assignatures optatives és la 1619/1995, del 9-5-1995 (DOGV 5-7-1995) que es pot trobar en la pàgina web:
http://www.pre.gva.es/L/BASIS/DOGV/WEB/LEV_LISTADOS_TEXTO/DDW?W%3DSIGNATURA='1619/1995'%26R%3DN

I ens descriu el procediment de sol·licitud, que resumit breument, és el següent:

El Departament al qual pertany el professor o professors interessats a impartir una optativa, fa la proposta que ha de ser aprovada pel Claustre i pel Consell Escolar. Una vegada passats aquests tràmits, és la direcció del Centre qui fa la sol·licitud formal a la Conselleria, acompanyada d'una memòria que inclourà:
a) Criteris que n'han justificat la selecció, d'acord amb l'apartat 5.2 d'aquesta ordre.
b) Materials i mitjans didàctics dels quals es disposa per al desenvolupament de les matèries proposades i cicle o curs al qual van dirigides.
c) Professor del centre que es responsabilitzarà del seu desplegament, qualificació per a impartir-la i, en el cas de centres mantinguts amb fons públics, disponibilitat horària dins del seminari o departament.
d) Oferta d'optatives del centre i nombre d'alumnes inscrits en cada matèria el curs en què es realitza la sol.licitud.


La sol·licitud s'ha de presentar a la Direcció Territorial d'Educació entre el 16 i el 31 de gener (per tant, la tramitació interna en l'institut haurà de començar a principi de curs). L'autorització, cas de ser concedida, arriba normalment a l'últim trimestre, i entra en vigor el curs següent.

Una vegada autoritzada una assignatura optativa, no serà necessària una nova sol·licitud per a impartir-la en cursos successius. Ara bé, que cada any es puguen formar o no grups d'aquesta assignatura, depén del criteri de la inspecció de zona: per una banda, la disponibilitat d'hores del professorat del departament, i per l'altra, la demanda per part de l'alumnat (la legislació parla d'un mínim de 15 alumnes per a les optatives en general, però tractant-se del segon idioma, hi ha més flexibilitat: l'any passat jo tenia 6 alumnes, enguany 11, i en el 2004-05, cap).