dilluns, de setembre 24, 2007

Competències comunicatives

Donat que el nou marc curricular es basa en el desenvolupament de les competències, hem pensat començar la Jornada de l'Europa de les llengües amb una conferència sobre "competències comunicatives". El plaç d'inscripció a la Jornada està tancat (i no podreu assistir als tallers) però pense que no us podeu perdre aquesta conferència.

Pilar Pérez. El nuevo marco curricular: La competència comunicativa para una educación plurilingüe y pluricultural.
Aquests són alguns dels aspectes sobre competències de la LOE a la Comunitat Valenciana (doneu una ullada al nou curriculum de secundària de la Comunitat Valenciana):
La finalitat de l’Educació Secundària Obligatòria és el desenrotllament integral i harmònic de la persona en els aspectes intel·lectuals,
afectius i socials. Un component fonamental d’este desenrotllament el constituïx l’educació lingüística i literària, entesa la primera com la capacitat per a usar la llengua en les diverses esferes de l’activitat social –incloses l’adquisició i transmissió del coneixement– i la segona com el conjunt d’habilitats i destreses necessàries per a llegir de manera competent els textos literaris significatius del nostre àmbit cultural. A més, la millora de la competència en les habilitats lingüístiques és un factor determinant per a aconseguir els objectius específics de cada matèria no lingüística.

L’objectiu d’esta matèria és, com en l’Educació Primària, desenrotllar la competència comunicativa en les dos llengües oficials, és a dir, un conjunt de coneixements sobre la llengua i de procediments d’ús necessaris per a interactuar satisfactòriament en diferents àmbits socials. Estos sabers es referixen als principis i a les normes socials que presidixen els intercanvis, a les formes convencionals dels textos en la nostra cultura, als procediments que articulen les parts del text en un conjunt cohesionat, a les regles lexicosintàctiques que permeten la construcció d’enunciats amb sentit i gramaticalment acceptables, i a les normes ortogràfiques.